XVIII KONKURS PAPIESKI

„Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Regulamin konkursu

 

REGULAMIN XVIII KONKURSU PAPIESKIEGO


„Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.
Pomnażajcie talenty otrzymane od Boga
Odkrywajcie w sobie zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie je z Bożą pomocą
Święty Jan Paweł II

 

 

Cele konkursu:
1. Przypominanie i wskazywanie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II − patrona Ochotniczych Hufców Pracy.
2. Uczczenie czterdziestej rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, która przypada w dniu 16 października br.
3. Rozwijanie formacji duchowej młodzieży.
4. Propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania młodzieży.
5. Rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki i fotografii.
6. Rozbudzanie pasji artystycznych młodego pokolenia.
7. Popularyzowanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu.
8. Wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu technik plastycznych i fotograficznych.

 

Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzież szkolna (ur. w 1998 r. i młodsza).

 

Warunki uczestnictwa:

1.Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej jednej lub po jednej z dwóch kategorii:

    - praca fotograficzna,
    - praca plastyczna.

2.Każdy uczestnik może przesłać na konkurs 2 prace.

3.Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora.

4.Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, barwną lub czarno-białą.Nie mogą być przetwarzane komputerowo lub w inny sposób. Zmiany, typu fotomontaż są niedopuszczalne.
Minimalny format zdjęć 15 x 21 cm.

5.Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice, w formacie min.A3.

6.Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanych prac. Do każdej pracy obowiązkowo należy dołączyć Kartę uczestnictwa (przyklejoną na odwrocie pracy), Oświadczenie oraz w przypadku osób niepełnoletnich Zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej – stanowią załącznik do niniejszego regulaminu, dostępne są również na stronie internetowej www.konkurs-papieski.com.

7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

8.Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.

9.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie.

10.Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów o udziale w imprezie finałowej.

11.Nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.

12.Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

 

Nagrody:

- Komisję oceniającą (jury) powołują organizatorzy konkursu. Skład komisji stanowić będą:
- przedstawiciel Komendy Głównej OHP
- przedstawiciele Małopolskiej WK OHP
- przedstawiciel Duszpasterstwa OHP
- przedstawiciele środowiska artystycznego

 

Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę:
- zgodność tematu pracy z tematem konkursu,
- wartość artystyczna pracy,
- oryginalność podejścia do tematu,
- samodzielność.
- UWAGA, nie będą oceniane: prace zbiorowe, prace wykonane w formie gazetki, fotografie naruszające prawa osób trzecich lub przepisy prawa.

 

 

Laureaci zostaną uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi i dyplomami podczas imprezy finałowej.

1.Decyzję o ilości oraz rodzaju nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu podejmują organizatorzy.

2.Decyzje Komisji oceniającej są ostateczne.

3.Odbiór nagród jest osobisty podczas Gali Finałowej.

4. Organizator nie wysyła nagród laureatom konkursu.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej www.konkurs-papieski.com.

    

    
Kalendarium konkursu:

1.TERMIN  NADSYŁANIA PRAC                                               - do 5 maja 2018 r.

2.Powiadomienie laureatów o wynikach                                       - do 31 maja 2018 r.

3.Impreza finałowa w Wadowickim Centrum Kultury

   34-100 Wadowice, ul. Teatralna 1                                             - informacja zostanie przekazana w terminie późniejszym.

 

Miejsce przesyłania prac:

6-11 Hufiec Pracy

34-100 Wadowice, ul. J. Kochanowskiego 3

z dopiskiem „Konkurs Papieski”

 

Informacji udziela:

Komendant Hufca –  Jolanta Zacny, tel. 33 823 38 68 wew. 110, 122,

Biuro Małopolskiej WK OHP – Małgorzata Satora , tel. 12 633 07 06 wew. 20

informacje na stronie internetowej: www.malopolska.ohp.pl oraz www.konkurs-papieski.com.


Organizatorzy konkursu:

6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach,

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie,

Komenda Główna OHP w Warszawie


Załączniki:

KARTA UCZESTNICTWA    

OŚWIADCZENIE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: K A R T A  U C Z E S T N I C T W A XVIII Ogólnopolski Konkurs Papieski.doc